ก.ล.ต. อนุมัติ AIMC ใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

มั่งมี

ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ความเห็นชอบประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ว่าด้วยแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม (Liquidity Risk Management Tools Guideline) เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีรูปแบบและมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกันในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับให้ บลจ. สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเหมาะสม

สำหรับแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เป็นการกำหนดรายละเอียดเพื่อให้ บลจ. สามารถใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องที่หลากหลาย สำหรับรองรับสถานการณ์กรณีที่สภาพตลาดผิดปกติ และลดความเสี่ยงของระบบ (Systemic Risk) ในภาพรวม โดยคำนึงถึงการดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักความไว้วางใจ (fiduciary) และการกำกับดูแลที่ดี (corporate governance)

ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงประกาศหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวม เพื่อกำหนดให้ บลจ. มีการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพ และมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่หลากหลายเป็นไปตามแนวทางสากล โดยกำหนดให้รายละเอียดการใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นไปตามประกาศ AIMC ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ก.ล.ต.พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศ AIMC เป็นการกำหนดรายละเอียดในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม เพื่อให้ บลจ. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดย ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/category/money_market